لوح تقدیر ششمین جشنواره نمایشگاه دستاورد های پژوهشی و فناوری استان اصفهان