تقدیرنامه تدوین برنامه راهبردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان